Tudományos ismeretterjesztés / Scientific Outreach

Cikkek, tanulmányok

Deme Andrea, Markó Alexandra: Hangtani kategóriák és szájtéri orientáció, avagy tudjuk-e, hogy hol képezzük a beszédhangokat? Megjelenőben a XXVIII. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUS tanulmánykötetében. A tanulmányban összefoglaljuk a közismert nyelvtanok hangtan fejezeteiben található rendszerezéseket és ezek ellentmondásait, majd egy olyan kutatás eredményeiről számolunk be, melyben elsőéves egyetemi hallgatóknak a beszédhangok rendszerezésével kapcsolatos — javarészt intuitív — teljesítményét vizsgáltuk. A rendszerezések ellentmondásai és a kutatási eredmények alapján megfigyeléseket teszünk a középiskolában és a felsőoktatásban egyaránt használt hangtani rendszerező elvek elsajátíthatóságára, illetve utalunk a létező rendszerezések reformjának szükségességére az oktatás minden szintjén.

2021 Havadi-Nagy Marian, Deme Andrea.
Az orofaciális miofunkcionális diszfunkció és a nyelvlökéses nyelés. In: Markó Alexandra (szerk.) Tanulmányok a beszédtudomány alkalmazásainak köréből. Budapest, Magyarország: ELTE Eötvös Kiadó. 115-145. A tanulmányban bemutatjuk a szabályos nyelés folyamatát, valamint bemutatunk egy félreismert jelenséget, a leegyszerűsítően csak “nyelvlökésesnek” nevezett nyelési szabálytalanságot, mely a logopédiai terápiák egy kiemelt szereplője. Ismertetjük a nyelés és beszédhangejtés összefüggéseiről eddig rendelkezésre álló logopédiai és (kisebb számban rendelkezésre álló) beszédtudományi eredményeket, és említést teszünk a vizsgálati lehetőségekről (így az az auditív-vizuális, másként logopédiai vizsgálatról és a palatográfiáról). A tanulmány elsőként ad képet átfogóan a fentiekről közérhető formában a beszédtudományi megközelítés szempontjait és módszereit alkalmazva, így az érdeklődő laikusok és a logopédiai és beszédtudományi szakemberek számára egyaránt hasznosítható, kurrens, releváns és szakmailag is megbízható ismeretekkel szolgál. 

2020 Kaján Anna, Deme Andrea. Nyelvi attitűdvizsgálat iskolások körében.
ANYANYELV-PEDAGÓGIA 13: 3. 23-48. A tanulmányban középiskolás diákok nyelvi viszonyulását elemezzük a magyar nyelv egyes területi változatai felé direkt és indirekt kérdésekkel, így a nyílt és közvetlenül nem hozzáférhető vélekedéseikről is képet kapunk. Amellett, hogy a tanulmány átfogó képet ad az attitűdök természetéről és az attitűdvizsgálatok lehetséges módszereiről és eszközeiről, eredményeit tekintve is fontos tanulságokra mutat rá, ennélfogva a nyelvész szakma képviselői mellett érdeklődő laikusok, illetve kifejezetten a közoktatásban oktató tanárok számára is hasznosítható.

2020 Markó Alexandra, Csapó Tamás Gábor, Deme Andrea, Bartók Márton, Gráczi Tekla Etelka. A beszéd jellemzése az artikulációs vizsgálatok tapasztalatainak tükrében. LOGOPÉDIA 4: 1.  19-26. A tanulmányban az artikulációs vizsgálatokhoz kapcsolódó tapasztalataink mentén bemutatjuk a közoktatásban is tanított hangtani rendszerezések problematikus pontjait, illetve következetlenségeit, rávilágítva a hangtanoktatás reformjának szükségességére, illetve az artikulációs vizsgálatok módszereinek lehetséges gyakorlati alkalmazására is a logopédiai praxisban.

2020 Markó Alexandra, Csapó Tamás Gábor, Bartók Márton, Deme Andrea, Gráczi Tekla Etelka. Magyar gyermekek artikulációs vizsgálatának lehetőségei: miért és hogyan? In: Bóna Judit, Krepsz Valéria (szerk.) Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig. Budapest, Magyarország: ELTE Eötvös Kiadó. 23-44. A tanulmány közérhető formában vázolja azokat az alapvetéseket, amiért és ahogyan a beszédtudományokban a beszéd létrehozását vizsgálni szokás. Ez után szakszerű, de könnyen érthető formában ismerteti az artikulációs vizsgálatok módszereit és a gyermekekkel végzett kutatások olyan eredményeit, amelyek arra is rávilágítanak, hogy miért és miként ejtjük másképpen a beszédhangokat a szomszédos beszédhangok függvényében, tehát az ún. koartikuláció hatására. 

2020 Markó, Alexandra, Csapó, Tamás Gábor, Bartók, Márton, Gráczi, Tekla Etelka, Deme, Andrea. Articulatory studies in Hungary – past, present and future. STUDIA LINGUISTICA HUNGARICA 32. 41-53. Az összefoglaló  tanulmány angol nyelven, közérthető módon ismerteti a magyar beszédtudományi kutatások közül az artikuláció elemzésére vonatkozók történetét és az ez irányú kutatások aktuális helyzetét, kurrens eredményeit. A szöveg hasznos kiindulás lehet olyan érdeklődő szakmabéli és laikus olvasók számára egyaránt, akik átfogó benyomást kívánnak szerezni az artikulációs vizsgálatokról néhány izgalmas kutatási eredményen keresztül.

2018 Markó Alexandra, Csapó Tamás Gábor, Deme Andrea, Bartók Márton, Gráczi Tekla Etelka. A magánhangzók lingvális képzési jegyeinek tanítása az artikulációs tapasztalat, a kutatási eredmények és az elméleti kategóriák tükrében. In: Ludányi Zsófia, Jánk István, Domonkosi Ágnes (szerk.) A nyelv perspektívája az oktatásban. Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból Eger, Magyarország : EKE Líceum Kiadó. 71-82. A tanulmányban a közoktatás tankönyveiben és a felsőoktatásban tankönyvként használt nyelvtanokban megjelenő hangtani rendszerezéseket, ehhez kapcsolódóan ismertetjük a beszédhangok képzési sajátosságait a tudományos eredmények alapján, illetve megfigyeléseket teszünk a képzés során jelentkező beszélői tapasztalatra. Ezek után bemutatjuk a fentiek nyomán kirajzolódó kérdéseket, melyekre egy artikulációs elemzési eszközzel, az ún. nyelvultrahanggal terveztünk vizsgálatot. Az összefoglalás és a kutatás eredményei közérhető formában világítanak rá a magyar nyelv oktatásában megkérdőjelezhetetlenül használt kategóriák problematikus voltára, így arra is, miért lehet az, hogy ezek feldolgozása során a tanár és diák egyaránt nehézségekbe ütközik

Tudományos ismeretterjesztő rendezvények, előadássorozatok szervezése

2021 óta a RESLING Felelős nyelvészet – Alkalmazott Nyelvészeti Konferenciák // Socially responsible linguistics – Applied Linguistics Conferences szervezése.
Konferenciasorozatunk célja az alkalmazott nyelvészet fogalmát tágan értelmezve olyan kutatásokat bemutatni, amelyek fennálló nyelvhasználati/nyelvi/kommunikációs társadalmi problémákat elemeznek, és arra reális megoldást javasolnak nyelvészeti eszközökkel, interdiszciplináris megközelítésben. A konferenciára társadalmilag felelős témákban várunk előadásokat, és úgy véljük, a részvétel az akadémiai szférában dolgozókon túl a közoktatásban dolgozók és laikus érdeklődők számára egyaránt hasznos lehet. 

RESLING Felől nyelvészet konferencia

2016 óta a World Voice Day / A Hang Világnapja Magyarországi eseményeinek koordinálása. 
A mára mozgalommá duzzadt nemzetközi tudományos-ismeretterjesztő programsorozat célja felhívni a figyelmet a beszédképzés különlegességére és a hangunk védelmére. A Világnap alkalmából évről évre számos tudományos tér és kutatási terület nyílik meg az érdeklődők számára kiemelten a beszéd és nyelv kutatásának területén. 

World Voice Day koordinátorok

2016 óta A Fiatal Kutatók Klubja címet viselő tudományos ismeretterjesztő előadássorozat szervezése (Pintér Lillával, Csíkvári Péterrel, Asbóth Jánossal és Weidl Zsófiával).
A Klubban az akadémiai szférában dolgozó fiatal kutatókat látunk vendégül minden hónapban, akik tudománynépszerűsítő előadást tartanak az intézetükben folyó munkáról és saját kutatásukról. Az előadást kötetlen beszélgetés követi az ottmaradóknak. A változatos témák között ügyelünk az egyensúlyra, így bölcsészettudományi (pl. nyelv- és irodalomtudományi), társadalomtudományi és természettudományi témák felváltva szerepelnek a programpalettán.

A Fiatal Kutatók Klubja a facebookon

2021 Kutatók Éjszakája az MTA-ELTE Lendület Lingvális Arikuláció Kutatócsoporttal: a beszédtudományi kutatások népszerűsítése és a kutatási eredmények ismertetése a Kutatók Éjszakájának alkalmából. 

2021. A Hang Világnapja az MTA-ELTE Lendület Lingvális Arikuláció Kutatócsoporttal a beszédtudományi kutatások népszerűsítése és a kutatási eredmények ismertetése céljából. Hogyan működik? A zöngeképzésről érthetően. Online esemény. 

2020 Kutatók Éjszakája az MTA-ELTE Lendület Lingvális Arikuláció Kutatócsoporttal: a beszédtudományi kutatások népszerűsítése és a kutatási eredmények ismertetése a Kutatók Éjszakáján: Hogyan készül a nyelvultrahang? Online esemény. 

2020 A Hang Világnapja 2020. Tudományos ismeretterjesztő sorozat A Hang Világnapja alkalmából. (Az egyes bejegyzések a linkekre kattintva közvetlenül is megnyithatók: 1. rész2. rész3. rész4. rész5. rész6. rész.)

2019 A hang és ami mögötte van: a beszéd- és énekhangképzés műszeres vizsgálata. Tudományos ismeretterjesztő program a beszédtudományi kutatások és eredmények népszerűsítésére és ismertetésére eszközbemutatókkal és előadásokkal az MTA-ELTE Lendület Lingvális Arikuláció Kutatócsoport szervezésében a Kutatók Éjszakája alkalmából. Fotók.

2019 Hogy mondod? Tudományos ismeretterjesztő program Tudományos ismeretterjesztő program a beszédtudományi kutatások és eredmények népszerűsítésére és ismertetésére eszközbemutatókkal és előadásokkal az MTA-ELTE Lendület Lingvális Arikuláció Kutatócsoport szervezésében a Hang Világnapja alkalmából. A program a LingArt honlapon.

A Hang Világnapja 2019

2018 A hang és ami mögötte van: a beszéd- és énekhangképzés műszeres vizsgálata. Tudományos ismeretterjesztő program Tudományos ismeretterjesztő program a beszédtudományi kutatások és eredmények népszerűsítésére és ismertetésére eszközbemutatókkal és előadásokkal az MTA-ELTE Lendület Lingvális Arikuláció Kutatócsoport szervezésében a Kutatók Éjszakája alkalmából.

2018 Hogyan működik? A zöngeképzésről érthetően. Ismeretterjesztő nap középiskolásoknak a beszédtudományi kutatások és eredmények népszerűsítésére és ismertetésére eszközbemutatókkal és előadásokkal az MTA-ELTE Lendület Lingvális Arikuláció Kutatócsoport szervezésében a Hang Világnapja alkalmából. Képes beszámoló.

A Hang Világnapja 2018

2017 A hang és ami mögötte van: a beszéd- és énekhangképzés műszeres vizsgálata. Tudományos ismeretterjesztő program a beszédtudományi kutatások és eredmények népszerűsítésére és ismertetésére eszközbemutatókkal és előadásokkal az MTA-ELTE Lendület Lingvális Arikuláció Kutatócsoport szervezésében a Kutatók Éjszakája alkalmából.

2017 Hogyan működik? A hallásról és a beszédről érthetően. Ismeretterjesztő nap középiskolásoknak a beszédtudományi kutatások és eredmények népszerűsítésére és ismertetésére eszközbemutatókkal és előadásokkal az MTA-ELTE Lendület Lingvális Arikuláció Kutatócsoport szervezésében a Hang Világnapja alkalmából. Képes beszámoló. 

A Hang Világnapja 2017

Tudományos ismeretterjesztő előadások

2022 Mi az a beszédtudomány és mivel foglalkozik a beszédtudós? Író, előadó. Ismeretterjesztő videó. ELTE, Bölcsészettudományi Kar. 

2022 Világszenzáció: így különböztetik meg a kutyák az emberi nyelveket. Beszélgetés az ELTE TTK tudományos ismeretterjesztő podcastjában tudományról, kutatói karrierről, nyelvészetről és a Cuaya, Laura V., Hernández-Pérez, Raúl, Boros, Marianna, Deme, Andrea, Andics, Attila 2022. Speech naturalness detection and language representation in the dog brain. NEUROIMAGE 248 Paper: 118811. c. tanulmány eredményeiről és azok nemzetközi fogadtatásáról.  

2021 Imázsfilm az ELTE Ígéretes Kutatója Díj alkalmából a beszédtudományi kutatásról, valamint az kutatói és oktatói hivatásról. 

2021 Több mint beszéd – beszédhangok ejtése a szopránéneklésben. Elhangzott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az MTA-ELTE Lendület Lingvális Arikuláció Kutatócsoport szervezésében a Kutatók Éjszakája alkalmából megrendezett programon.

Több mint beszéd – beszédhangok ejtése a szopránéneklésben

2021 Deme Andrea, Markó Alexandra: Hangtani kategóriák és szájtéri orientáció, avagy tudjuk-e, hogy hol képezzük a beszédhangokat? Elhangzott: XXVIII. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUS, 2021. április 19-20. Absztrakt. Az előadásban összefoglaljuk a közismert nyelvtanok hangtan fejezetiben található rendszerezéseket és ezek ellentmondásait, majd egy olyan kutatás eredményeiről számoltunk be, melyben elsőéves egyetemi hallgatóknak a beszédhangok rendszerezésével kapcsolatos — javarészt intuitív — teljesítményét vizsgáltuk. A rendszerezések ellentmondásai és a kutatási eredmények alapján megfigyeléseket teszünk a középiskolában és a felsőoktatásban egyaránt használt hangtani rendszerező elvek elsajátíthatóságára, illetve utalunk a létező rendszerezések reformjának szükségességére az oktatás minden szintjén.

2021 Deme Andrea, Markó Alexandra. A mássalhangzók képzési helyének megítélhetősége a nyelv és a szájpad által létrehozott akadály esetén. Absztrakt. Az előadás a mássalhangzók hangtani rendszerezésének kérdéseiről és ezek problematikus pontjairól szól egy egyetemi hallgatókkal elvégzett kísérlet eredményein alapulva. A kísérlet fontos tanulságokkal szolál a közoktatás beszédhangtan-oktatásának kérdéseire vonatkoztatva. 

2021 Gabriela Tavares, Andrea Deme, Susana Correia: Phonological acquisition of European Portuguese oral vowels: a perceptual study with Hungarian native speakers: a perceptual study. Elhangzott: XXVIII. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUS, 2021. április 19-20. Abstract. A kutatásban  magyar anyanyelvű portugálul tanuló diákok a nyelvelsajátítást befolyásoló nyelvi tényezőit elemezzük, melynek eredményei közvetlenül felhasználhatók a portugál mint idegen nyelv oktatásában magyar anyanyelvű diákok esetében.

2021 Kohári Anna, Deme Andrea, Uwe D. Reichel, Szalontai Ádám, Mády Katalin: Tartalmas és funkciószavak időtartama csecsemőkhöz szóló beszédben. Elhangzott: XXVIII. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUS, 2021. április 19-20. Absztrakt. A kutatásban a csecsemőkhöz szóló nyelv, azaz a dajkanyelv sajátosságait elemezzük; a kutatás eredményei az anyanyelv-elsajátítás jobb megértéséhez is hozzásegítenek, illetve közvetve a nyelvi hátrány kialakulásának kutatásában is hasznosíthatók.

2021 Havadi-Nagy Marian, Deme Andrea: A lingvális orofaciális miofunkcionális diszfunkció és a beszédhangejtés összefüggései – esettanulmányok palatográfiával.  Elhangzott: XXVIII. MAGYAR ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KONGRESSZUS, 2021. április 19-20. Absztrakt. Az előadásban bemutatunk egy félreismert jelenséget, a leegyszerűsítően csak “nyelvlökésesnek” nevezett nyelési szabálytalanságot, mely a logopédiai terápiák egy kiemelt szereplője. Palatográfiás vizsgálattal elemezzük a szabályos és szabálytalan nyelők nyelésmintázatait, illetve auditív-vizuális (logopédiai), továbbá palatográfiás vizsgálattal elemezzük a beszédhangejtés sajátosságait a nyelésmintázatokhoz kapcsolódóan. A vizsgálat a logopédiai gyakorlatban közvetlenül is hasznosítható új ismeretekkel szolgál, és felhívja a figyelmet az objektív, eszközös mérési módszerek meghonosításának szükségességére a logopédiai diagnosztikában és terápiában.

2020 Hogyan készül a nyelvultrahangos vizsgálat? Elhangzott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az MTA-ELTE Lendület Lingvális Arikuláció Kutatócsoport szervezésében a Kutatók Éjszakája alkalmából megrendezett programon.

2019 A Röntgensugártól az elektromágneses indukcióig, avagy artikulációs kutatások a 21. században. Fonetika műhelyszekció szervezése a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson, KREBTK Budapest, 2019. április 15–16. A program a LingArt honlapján.

2019 Tudományok határán – A beszéd. Rádióműsor. A beszédről, anyanyelvről, artikulációról és általában a beszédtudományokról szóló műsorsorozat. (Az egyes adások a címekre kattintva hallgathatók meg!)
I. rész: A beszéd mechanizmusa és vizsgálata (Gósy Mária és Markó Alexandra),
II. rész: A beszédtudomány alapjai (Gósy Mária, Deme Andrea és Markó Alexandra),
III. rész: Beszédadatbázisok, társtudományok (Horváth Viktória, Váradi Viola, Bóna Judit, Deme Andrea és Bartók Márton),
IV. rész: Az artikulációs kutatások története (Markó Alexandra és Deme Andrea), 
V. rész: Az artikuláció kutatása napjainkban (Markó Alexandra, Deme Andrea, Bartók Márton),
VI. rész Az artikulációs kutatások jövője (Markó Alexandra, Deme Andrea, Bartók Márton).

2019 Az elektromágneses artikulográfia. Előadás a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Fonetikai Műhelyszekcióján, KREBTK Budapest, 2019. április 15–16. Az elektromágneses artikulográfia nevű artikulációs vizsgálati eszköz közérthető bemutatása néhány kísérleti eredménnyel. 

2019 Betekintés az elektroglottográf (EGG) vagy más néven laringográf működésébe: Érzelmeink a hangszalagjainkban. Előadás és eszközbemutató középiskolásoknak az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az MTA-ELTE Lendület Lingvális Arikuláció Kutatócsoport szervezésében a Hang Világnapja alkalmából, Bartók Mártonnal. 

2019 Miért értjük nehezen a szöveget a szopránéneklésben? Elhangzott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az MTA-ELTE Lendület Lingvális Arikuláció Kutatócsoport szervezésében a Kutatók Éjszakája alkalmából megrendezett programon.

2019 Ügyürübügyürü – avagy a dajkanyelv tanulható? Interaktív tudományos demonstráció az MTA TTK szervezésében megrendezésre került Kis tudósok délutánja előadás-sorozaton. 2019, március 30. A demó során játékos feladatokon keresztül azzal ismerkedted meg az érdeklődők, hogy miért és hogyan beszélünk máshogyan a kisgyermekekkel, mint a felnőttekkel.

2018 Ki az a fonetikus és mit csinál? Elhangzott az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium (Budapest) pályaorientációs napján. Az előadásban a kutatói-oktatói pályáról, a beszédtudományokról és a beszéd vizsgálatának szépségeiről és hasznáról hallhattak a diákok.

2018 Milyen egységekből áll a beszéd? Elhangzott az Egyetemi Anyanyelvi Napokon felkért hozzászólásként az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. A tudományos-ismeretterjesztő rendezvényen a kutyák nyelvfeldolgozásának vizsgálatáról szóló előadáshoz csatlakozott a felszólalás az emberi nyelv/beszéd feldolgozásával kapcsolatos beszédtudományi tények és eredmények tükrében.

2017 A hallás és a beszédfeldolgozás. Elhangzott a Musica Ludens Kamarakórus nyilvános próbáján A Hang Világnapja alkalmából. (április 19.) Aranytíz Kultúrház, Tolnay Klári Színpad. Közérthető előadás a beszéd, a beszédképző és a halló szervek működése iránt érdeklődő énekesek és a nyílt próbát látogató laikusokszámára a hallás és a beszédfeldolgozás működéséről.

2016 Miért olyan különleges az éneklés? Az énekhang artikulációs és akusztikai sajátosságai. Elhangzott a Musica Ludens Kamarakórus nyilvános próbáján A hang világnapja alkalmából. Aranytíz Kultúrház, Tolnay Klári Színpad. Közérthető előadás az éneklés és a beszédlétrehozás hasonlóságairól és különbözőségeiről az érdeklődő énekesek és a nyílt próbát látogató laikusok számára.

2016 Miért értjük nehezen a szöveget a szopránéneklésben? Előadás A Hang Világnapja alkalmából a Budapesti Műszaki Egyetemen. Képes beszámoló a BME honlapján. A tudománynépszerűsítő, tudományos-ismeretterjesztő rendezvényen a beszéd- és az énekhangképzés sajátosságairól hallhattak az érdeklődők.  

2016 Miért értjük nehezen a szöveget a szopránéneklésben? Előadás és beszélgetés A Hang Világnapja alkalmából: énekesi feladatok a barokk operában. Zeneakadémia, I. Előadóterem. A program során tudományos ismeretterjesztő előadásokon és az előadók, illetve előadóművészek közreműködésével lezajlott beszélgetésen tárgyaltuk a hangzó nyelvi produktum, a beszéd létrehozásának alapvető kérdéseit hanghigéniai szempontokat is figyelembe véve. 

2016 Minden tudás. Ismeretterjesztő megjelenés a Minden tudás c. műsorban (M1).

Minden Tudás (M1)

2014 Az éneklés fonetikája. Fiatal Kutatók Klubja, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. A tudományos-ismeretterjesztő sorozaton elhangzott előadásban a beszédlétrehozás alapvetéseiről, a vizsgálati módszerekről, valamint a beszéd- és énekhangképzés sajátosságairól hallhattak az érdeklődők.

2014 A beszéd tudománya. ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium, Budapest. Az előadásban a nyelvi és beszédtudományi kutatások eredményeiről hallhattak a résztvevők, majd a tudományos (oktatói-kutatói) karrierről, a tudomány hasznáról és jövőjéről beszélgettünk a résztvevő diákokkal és tanáraikkal.

Tananyagok

2021 Bárth János, Bodó Csanád, Deme Andrea, Markó Alexandra, Rónay Zoltán, Szabó Gergely. Kutatásetika. Széles körben használható elearning fejlesztésű (Canvas-alapú) multimodális tananyag az etikus kutatás és a kutatásmódszertan témakörében. (A tananyag oktatási célra hozzáférhető, ennek részleteiről érdeklődni a fejlesztő kutatóknál lehet.)

Kutatásetika online tananyag